Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató személyes adat kezelésével kapcsolatban

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. A Dreher Sörgyárak Zrt. mint adatkezelő, az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani Önnel:

 1. Az adatkezelési tevékenységgel érintett aktivitás megnevezése
 • Dreher 165 plakátverseny
 1. Az aktivitás időtartama: 2019.06.11 – 2019.08.22
 1. Az adatkezelő adatai
 • Az adatkezelő adatai: Dreher Sörgyárak Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.),
 • Az adatkezelő elérhetőségei: adat@asahibeer.hu (e-mail), +36 80 373 437 (telefon)
 • Az adatkezelő képviselője: az Igazgatóság cégnyilvántartásban feltüntetett tagjai
 • A képviselő elérhetőségei: l. fenti elérhetőségek
 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adat@asahibeer.hu
 1. A kezelt adatok
 1. A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok
 2. A konkrét kezelt adatok:
  1. Pályázó esetében: név, egyéb név (pl. becenév, művésznév) születési időpont, e-mail, telefonszám, aláírás
  2. Zsűri által kiválasztott nyertes és közönségdíjas: név, audiovizuális felvétel, aláírás
  3. Zsűritag: név
  4. A Plakátversennyel kapcsolatban érdeklődő személy: név, e-mail cím
 1. Az adatkezelés célja:
 1. Pályázó esetében:
  1. név vagy egyéb név: kapcsolattartás és feltüntetés a szavazás során
  2. születési időpont: meggyőződés arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel-e,
  3. e-mail, telefonszám: kapcsolattartás
  4. aláírás: feltüntetés a pályaművön plakátkiállítás során
 2. Zsűri által kiválasztott nyertes és közönségdíjas:
  1. név vagy egyéb név: közzététel Facebook oldalon valamint a www.dreher165.hu és a www.dreherzrt.hu valamint a www.dreher.hu internetes honlapokon.
  2. audiovizuális felvétel: közzététel az 6/b/i. pontban megjelölt felületeken
  3. aláírás: feltüntetés a pályaművön plakátkiállítás során valamint a pályaművet megjelenítő POS anyagon
 1. Zsűritag: név: közzététel az 6/b/i. pontban megjelölt felületeken
 2. A Plakátversennyel kapcsolatban érdeklődő személy: kapcsolattartás
 1. Az adatkezelés jogalapja
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 1. az 6. a-c. pontban meghatározott érintettek esetében szerződéses kötelezettség teljesítése,
 2. az 6. d. pontban meghatározott érintett esetében hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor visszavonható
 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja:
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48. §;
 • az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete.
 1. Adattovábbítás
 • Adatfeldolgozó neve: Wavemaker Hungary Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53/b

Az adatfeldolgozó tevékenységei az aktivitás időtartama alatt:

 • kommunikáció pályázókkal, nyertessel, közönségdíjassal, érdeklődőkkel, a zsűri tagjaival
 • EGT-n kívülre vagy nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.
 • Az 5.B ii. pontjában meghatározott aláírás esetében az aláírást hordozó POS átadásra került az értékesítési egység üzemeltetője részére.
 1. Az adatkezelés időtartama:
 • Az 5.B i, iii. és iv. pontjában meghatározott adatok esetében a 2. pontban megjelölt időtartam, ennek lejártát követően az adatok törlésre kerülnek,
 • Az 5.B ii. pontjában meghatározott, az aláíráson kívüli adatok esetében a 2. pontban megjelölt időtartam lejártát követő 2 év.
 • Az 5.B ii. pontjában meghatározott aláírás esetében az aláírást hordozó POS értékesítési egységbe történő kiszállításáig
 1. Az érintettek jogai
 • Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
 • Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, joga van a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 1. Panasz és jogorvoslat
 • Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) nyújthat be panaszt.
 • A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat.
 1. Automatizált döntéshozatal
 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.
 1. Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az Ön érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az adat@asahibeer.hu e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Dreher Sörgyárak Zrt.

adatkezelő